Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Polityka prywatności prezentuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii w trakcie korzystania z Serwisu oraz prowadzonych przez Administratora profili w mediach społecznościowych.  

ADMINISTRATOR

Magdalena Dams-Przybyłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Dams-Przybyłowska, ul. Kołobrzeska, nr 56e, lok. 25, 80-394 Gdańsk, NIP: 7432038295, REGON: 384076675, adres e-mail: magda@englishteachermagda.pl, tel. + 48 661 925 074. 

DEFINICJE 

 1. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, jak również na podstawie jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, numer identyfikacyjny, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.
 2. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, za wyjątkiem Szwajcarii.
 3. Pliki cookie – popularnie zwane ciasteczkami – dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być np. telefon komórkowy, laptop, tablet. Podstawowe typy plików cookie: 
 • niezbędne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dostarczenia Użytkownikowi usług oraz funkcjonalności dostępnych w Serwisie.  Za pośrednictwem Serwisu niezbędne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora;
 • funkcjonalne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zapamiętywania i dostosowania Serwisu do dokonanych przez Użytkownika wyborów np. w zakresie ustalenia preferencji językowych. Za pośrednictwem Serwisu funkcjonalne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;
 • statystyczne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu pozyskania m.in. informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu w Serwisie, poprawy wydajności Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu statystyczne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator; 
 • marketingowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika. Za pośrednictwem Serwisu marketingowe pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;
 • inne pliki cookies – Administrator wykorzystuje również inne pliki cookie, które nie mają charakteru niezbędnego. Są to między innymi pozostałe pliki cookie mediów społecznościowych. 

Wykorzystywanie plików cookie innych niż niezbędne pliki cookie oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tychże plików jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Polityka prywatności – niniejszy dokument.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 3. Serwis  – strona internetowa pod adresem www.englishteachermagda.pl oraz wszystkie jej podstrony.
 4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). 
 5. Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przez Administratora lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności. 
 7. Współadministrator – Współadministratorem danych osobowych Użytkownika jest:
 • Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland;
 • Tiktok Technology Limited, adres: 10 Earlsfort Terrace, D02 T380, Co. Dublin, Dublin, D02t380, Ireland (platforma TikTok).

Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, tj. Instagrama, Facebooka, których właścicielem jest Facebook Inc. oraz platformy TikTok, którego właścicielem jest Tiktok Technology Limited. Oprócz tego, w ramach Serwisu wykorzystywane są wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram oraz TikTok. 

Pojęcia opisane w niniejszym punkcie mają znaczenie dla łatwiejszego posługiwania się Polityką prywatności. Mogą być pisane z wielkiej lub z małej litery, co nie zmienia nadanego im znaczenia.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora: 

 1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu:
 • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych, reklamowych lub innych plikach cookies, wykorzystywania plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 • komentowanie w Serwisie wpisów blogowych lub wydawania opinii o produkcie lub usłudze;
 • wysyłania newslettera – w zakresie danych podanych fakultatywnie (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);
 • wysyłania ofert Administratora.
 1. z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu:
 • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookies, wykorzystywania plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie; 
 • przesłania oferty usług lub produktów Administratora;
 • wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy.
 1. z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu:
 • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO;
 • wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych.
 1. prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, oraz zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
 • tworzenia baz danych;
 • obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą „englishteacher_magda”, konta na portalu TikTok pod nazwą “englishteacher_magda” oraz obsługi strony internetowej w portalu Facebook pod nazwą „English Teacher Magda” i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych;
 • kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera, 
 • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
 • kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie lub usłudze;
 • ochrony praw Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, sposobu korzystania z konta, preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych. Na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądane informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania;
 • prawo otrzymania kopii danych – Użytkownik ma prawo uzyskania kopii przetwarzanych danych osoby;
 • prawo żądania sprostowania danych – Użytkownik ma prawo żądania usunięcia nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, jak również ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne; 
 • prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach: 
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • osoba, której dane dotyczą, nie chce usunięcia danych; 
  • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy; 
  • osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie;
 • prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo, aby Administrator, w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na podstawie wyrażonej zgody, wydał dane osobowe w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. W ramach tego uprawnienia istnieje możliwość żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia technicznych możliwości po stronie Administratora i wskazanego podmiotu; 
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celach marketingowych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celu innym niż cel marketingowy – Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika;
 • prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody; 
 • prawo do wniesienia skargi – Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy regulujące ochronę danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Uprawnienia Użytkownika nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magda@englishteachermagda.pl lub pocztą tradycyjną na adres Magdalena Dams-Przybyłowska, ul. Kołobrzeska, nr 56e, lok. 25, 80-394 Gdańsk, wskazując zakres swoich żądań.

ODBIORCY DANYCH

 1. Prowadzona przez Administratora działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznym, księgowemu oraz bankom i operatorom płatności. 
 2. Do głównych odbiorców danych należą:
 • OVH Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088), ul. Swobodna 1 – podmiot zapewniający wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, obsługę systemu do wysyłki e-maila;
 • Fakturowania Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 – podmiot zapewniający system do wystawiania faktur;
 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland,  – podmiot zapewniający system do wysyłki newslettera;
 • Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajdują się profil społecznościowy na platformie Instagram, strona internetowa (fanpage) na platformie Facebook;
 • TikTok Technology Ltd., 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy na TikTok.
 • PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15 – podmiot zapewniający system do płatności Przelewy24;
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie do analizy statystyk (Google Analytics);
 • Biuro Rachunkowe, NIP: 7431006985, ul. Armii Krajowej, nr 26, 11-200 Bartoszyce – podmiot zapewniający obsługę księgowo-podatkową. 
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym obowiązek przekazania informacji do właściwych organów lub organów ścigania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Poziom ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej różni się od tego poza obszarem EOG. Administrator współpracuje z podmiotami zarówno na terenie EOG, jak i poza nim. 
 2. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy gdy jest to konieczne, głównie w sytuacji korzystania z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym takich jak MailerLite, Meta Platforms, TikTok. W takiej sytuacji dostawcy usług posiadają oddziały lub spółki córki na terenie EOG. Dodatkowo stosowane są mechanizmy prawne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym: 
 • dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem się na newsletter – przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody;
 • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania;
 • ​​dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza komentarzy – przez okres istnienia Serwisu;
 • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza opinii – przez okres istnienia Serwisu;
 • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, w tym korzystaniem z funkcjonalności aplikacji Facebook, Instagram, TikTok – przez okres istnienia stron firmowych lub kont na danym portalu społecznościowym;
 • dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową – będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych lub wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.
 1. Dane osobowe Użytkownika będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony praw Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

WYMÓG PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania usługi czy zrealizowania zamówienia.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

 1. Administrator analizuje dane osobowe subskrybentów newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych w ramach Serwisu, historię aktywności na profilach mediach społecznościowych na platformach Instagram, Facebook, TikTok. Przedmiotowa analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług, np. dostawcę systemu do wysyłki newslettera, właściciela platformy Instagram. Analiza danych nie wywołuje jednak skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na sytuację Użytkownika, w tym jego prawa lub wolności. 
 2. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji Użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów do tych preferencji zbiorczych. 

PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji, zapamiętania preferencji dotyczących plików cookie, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem, badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych, łączenia z portalami społecznościowymi, prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie określonych plików cookie. 
 3. Konsekwencją zaakceptowania plików cookie jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą Użytkownik nie ma kontroli. 
 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie. 
 • Zarządzanie plikami podczas pierwszej wizyty w Serwisie – Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju. W ramach komunikatu Użytkownik ma możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki cookie;
 • Usuwanie plików cookie z urządzenia – Użytkownik ma możliwość usunięcia plików cookie znajdujących się na urządzeniu końcowym. W tym celu Użytkownik powinien wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób Użytkownik usuwa wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy mieć świadomość, że w ten sposób utracić zapisane informacje (np. dane do logowania); 
 • Uniemożliwienie przechowywania plików cookies – Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania preferencji Użytkownika dotyczących plików cookie, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookie na urządzeniu końcowym, co może skutkować uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności, a część treści udostępniana przez Administratora może być niewidoczna;
 • Tryb incognito – Użytkownik ma możliwość korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookie zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki;
 • Inne urządzenia – w przypadku użycia  przez Użytkownika innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie preferencji w zakresie plików cookie.

WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA I FUNKCJONALNOŚCI 

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym stworzonego Serwisu:

 1. Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe i wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. 

 1. Formularz – komentarze

Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość pozostawienia komentarza w Serwisie. Korzystanie z formularza – komentarze nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania nazwy, adresu e-mail, witryny w przeglądarce oraz treści komentarza. 

 1. Formularz – opinie

Administrator zapewnia klientowi możliwość pozostawienia opinii w Serwisie. Korzystanie z formularza – opinie nie jest obowiązkowe.W celu skorzystania z formularza klient zobowiązany do podania nazwy, adresu e-mail, witryny w przeglądarce oraz treści komentarza. 

 1. Formularz zamówienia w Sklepie

Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość złożenia zamówienia w sklepie. Składając zamówienie w sklepie dostępnym w Serwisie Użytkownik musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, a dodatkowo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: firmę, NIP oraz telefon. Dane osobowe są przetwarzane celu realizacji zamówienia, zawarcia Umowy, a także w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń podatkowo-księgowych oraz rozpatrywania roszczeń. 

 1. Media społecznościowe 

Administrator posiada profile społecznościowe na portalu Facebook, Instagram oraz TikTok. Dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tymi profilami, komunikowania się z Użytkownikiem w tym w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, jak również w celach statystycznych i analitycznych, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności w ramach profilu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

Zasady panujące na stronie internetowej w portalu Facebook, na profilu na Instagramie oraz na profilu na TikTok są ustalane przez Administratora, jednakże zasady korzystania z portalu społecznościowego Facebook, Instagram oraz TikTok wynikają z regulaminów oraz zasad społeczności tychże platform. 

Użytkownik ma możliwość rezygnacji z obserwowania profilu Administratora w każdej chwili. Istnieje również możliwość blokady danego konta. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przez Administratora platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika” spowoduje, że nie będą wyświetlane Użytkownikowi żadne treści tworzone przez Administratora. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny. 

Administrator przetwarza ogólnodostępne dane osobowe Użytkowników, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są profilach, zostały oznaczone jako publiczne lub udostępnione Administratorowi przez Użytkownika. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez właścicieli portali społecznościowych Facebook, Instagram lub TikTok na warunkach zawartych w regulaminach tychże platform.

 1. Wtyczki społecznościowe 

Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook oraz Instagram. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego.

Dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Użytkownik podejmie aktywne działanie polegające na kliknięciu w odpowiedni przycisk wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo portalu społecznościowego, przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Użytkownik zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie przeglądarka internetowa Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookie. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia w przycisk wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego.

Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy Użytkownik posiada konto w danym portali społecznościowym lub czy Użytkownik jest zalogowany. W przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Użytkownika konta (profilu).

 1. Newsletter 

Administrator przetwarza dane osobowe subskrybentów w postaci imienia oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie do bazy danych listy mailingowej newslettera.

Subskrypcja newslettera oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, a także przekazywania informacji handlowych. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera.W każdej chwili subskrybent może wycofać udzieloną zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera.

System mailingowy wykorzystywany przez Administratora do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Użytkownika działania związane z przesyłanymi do Użytkownika wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.

Administrator używa usług MailerLite do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego i do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników przy użyciu standardowych technologii branżowych, aby pomóc Administratorowi monitorować i ulepszać newsletter. W związku z wykonywaniem usług MailerLite Administrator wykorzystuje pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia. 

 1. Narzędzia statystyczno – analityczne 

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia statystyczno- analityczne:

 • narzędzia Google Analytics

Administrator wykorzystuje w Serwisie w celach analitycznych usługę Google Analytics. W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP w Serwisie, adres IP użytkownika jest na terytorium EOG skracany przez Google LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,  przeglądane podstrony w ramach Serwisu, czas spędzony w Serwisie i jego podstronach, przejścia pomiędzy podstronami Serwisu, źródło, z którego użytkownik przechodzi do Serwisu. 

 • Pixel  Meta (poprzednio pixel Facebooka)

Administrator wykorzystuje w Serwisie w celach marketingowych usługę Facebook Pixel, który umożliwia śledzenie skuteczności reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy Użytkownicy odwiedzający Serwis zostali przekierowani na stronę Serwisu po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”). W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookies firmy Meta dotyczące usługi Pixel Meta.

 • statystyki dostępne w portalach społecznościowych

Administrator wykorzystuje dostępne na profilach społecznościowych tj. Instagram, Facebook, TikTok funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. tj. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, informacje o przeglądarce użytkownika, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany, informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego korzystasz. Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco analizuje czy dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdy działają na zlecenie Administratora. 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

 1. Administrator dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania. 
 2. Administrator zachęca do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.
 3. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest publikowana w Serwisie.

Ostatnia aktualizacja: 22.08.2022 r.