Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

NIEDOSTARCZENIE PRODUKTU

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenie Produktu, jeżeli:
  • z oświadczenia Właściciela Serwisu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy on Produktu, lub
  • Konsument i Właściciel Serwisu uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Właściciel Serwisu nie dostarczył go w tym terminie.
 2. Właściciel Serwisu ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel Serwisu uniemożliwia Konsumentowi dalsze korzystanie z Produktów, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Produktu lub zablokowanie konta, o ile zostało utworzone. Uprawnienie Właściciela Serwisu nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta zastrzeżone w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

Niniejsze zasady stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.  

ZWROTY

 1. Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktów poniżej. 

Formularz odstąpienia od umowy 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  magda@englishteachermagda.pl lub pisemnie na adres: Magdalena Dams-Przybyłowska, ul. Kołobrzeska, nr 56e, lok. 25, 80-394 Gdańsk. 

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych, np. e-booka) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela Serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 1. Właściciel Serwisu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem punktów poniżej. 
 2. Właściciel Serwisu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Niniejsze zasady stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.  

II. REKLAMACJE – ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

 1. Obowiązkiem Właściciela Serwisu jest dostarczenie Produktu zgodnie z Umową.
 2. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Właściciela Serwisu najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który Właściciel zaakceptował.
 3. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli:
  • nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występuje w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienia złożone przez Właściciela Serwisu, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Właściciel Serwisu wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniom i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;
 • jest dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Właściciela Serwisu przed zawarciem Umowy.
 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, o którym mowa w pkt 16.3. Regulaminu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w pkt 16.3 Regulaminu oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 2. Konsument jest zobowiązany do współpracy z Właścicielem Serwisu w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do Produktu lub w celu korzystania z niego.
 3. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu zakupowego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  magda@englishteachermagda.pl lub pisemnie na adres: Magdalena Dams-Przybyłowska, ul. Kołobrzeska, nr 56e, lok. 25, 80-394 Gdańsk. 
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. 

Formularz reklamacyjny 

 1. Właściciel Serwisu ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

Niniejsze zasady stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.  

III. REKLAMACJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

Użytkownik może składać reklamacje w formie elektronicznej na adres: magda@englishteachermagda.pl lub pocztą tradycyjną: Magdalena Dams-Przybyłowska, ul. Kołobrzeska, nr 56e, lok. 25, 80-394 Gdańsk.

 1. Właściciel Serwisu zaleca podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 2. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.